Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Zapraszam osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury do składania wniosków o stypendia w dziedzinie kultury w 2018 roku.
Termin składania ofert: od 28 marca do 26 kwietnia 2018 r.

Szczegóły na stronie www.slaskie.pl

 

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkursy ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w następujących dziedzinach:

 1. Otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2018 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego.
  Nabór ofert - do dnia 18 kwietnia 2018 r. do godz. 14:00.
 2. Otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2018 r.
  Termin składania ofert: od 28 marca do 20 kwietnia 2018 r.
 3. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji ekologicznej z uwzględnieniem polityki antysmogowej, które będą realizowane w 2018 roku. Oferty należy składać w terminie do 20 kwietnia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 maja 2018 r.

Szczegóły na stronie www.slaskie.pl

Serdecznie zapraszam.

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych wiarą, miłością i nadzieją budzącej się do życia wiosny. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób życzy Lucyna Ekkert Radna Sejmiku Województwa Śląskiego

 
 1. Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku w ramach "Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS". Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. Na realizację zadań ujętych w ofertach wyłonionych w ramach konkursu Zarząd Województwa Śląskiego przeznacza kwotę 50 000 zł.
  szczegóły na: http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=907&id_menu=645
 2. Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku pod nazwą "Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu:
  • profilaktyki otyłości i nadwagi,
  • profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze,
  • profilaktyki onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka piersi."

  Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. Na realizację zadań ujętych w ofertach wyłonionych w ramach konkursu Zarząd Województwa Śląskiego przeznacza kwotę 280 000 zł.
  szczegóły na: http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=909&id_menu=645

 3. Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku pod nazwą: "Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym".
  Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r
  . Na realizację zadań ujętych w ofertach wyłonionych w ramach konkursu Zarząd Województwa Śląskiego przeznacza kwotę 300 000 zł.
  szczegółu na: http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=911&id_menu=645
 
 1. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2018 r. Oferty należy składać w terminie do 5 kwietnia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2018 r. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 95 000 zł.
  szczegóły na: http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=902&id_menu=645
 2. Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od 25.04.2018 r. do 02.07.2018 r. Oferty należy składać w terminie do 3 kwietnia 2018 r. do godz.14:00 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 kwietnia 2018 r. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 150 000 zł.
  szczegóły na: http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=905&id_menu=645
 

Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w KONKURSIE PRZEDSIĘWZIĘĆ INICJATYW LOKALNYCH NA REALIZACJĘ PRZEZ GMINY ZADAŃ ISTOTNYCH DLA SOŁECTW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogą ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin.

Nabór wniosków będzie trwać od dnia 1 do 30 marca 2018 r.

Pomoc finansową w konkursie w tym roku wynosi 60 000 zł na gminę.

Ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych (zwany dalej "PIL") dofinansowane będą realizowane przez gminy zadania w zakresie:

 1. promowania sołectwa (w szczególności imprezy plenerowe, tworzenie stron internetowych www sołectwa, witacze, udział w targach, itp.);
 2. wyposażenia świetlic wiejskich;
 3. tworzenia centrów rekreacyjnych;
 4. zagospodarowania centrów miejscowości;
 5. budowy i przebudowy chodników;
 6. budowy i przebudowy obiektów małej architektury;
 7. wsparcia rozwoju i promocji twórczości ludowej (zakup strojów ludowych, galowych i instrumentów muzycznych dla zespołów folklorystycznych, orkiestr i Ochotniczych Straży Pożarnych);
 8. budowy i przebudowy placów zabaw;
 9. tworzenia warunków do rozwoju turystyki w sołectwie;
 10. budowy i przebudowy infrastruktury drogowej służącej mobilności komunikacyjnej mieszkańców.

Szczegóły: slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=885&id_menu=645

 

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2018 r.

Oferty można składać do 16 marca 2018 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 500 000 zł

Celem konkursu jest kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu i aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej województwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie ze Strategią rozwoju kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020.

Szczegóły: slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=879&id_menu=645

 

1. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Celem konkursu jest wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, które będą realizowane w terminie od 30 marca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Oferty należy składać w terminie do 2 marca 2018 r. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 150 000 zł.

 

2. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży województwa śląskiego.

Celem konkursu są szeroko rozumiane działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w szczególności bezpieczeństwa:

 • w domu,
 • na ulicy,
 • nad wodą,
 • w sieci,
 • w szkole, itp.

Oferty należy składać w terminie do 2 marca 2018 r. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 100 000 zł.

Szczegóły na stronie: www.slaskie.pl

 

1. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego.

Celem konkursu wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego, które będą realizowane w zakresie:

 • Upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 marca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach w terminie od 1 marca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Na realizację tego konkursu przeznaczono w tym roku kwotę 5 165 000 zł.

Termin składania ofert upływa 7 lutego 2018 r. o godz. 14:00

 

2. Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od 1 marca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Celem konkursu wsparcie zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej, które będzie realizowane w zakresie:

 1. Organizacji imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej.
 2. Imprezy prestiżowe dla Województwa Śląskiego.
 3. Szkolenia w zakresie sportów lotniczych.
 4. Sporty motorowe.
 5. Wyłonienie organizatora Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich w 2018 r.

Na realizację tych działań przewidziano kwotę 1 280 000 zł.

Termin składania ofert upływa 7 lutego 2018 r. godz. 14:00

 

Szczegóły: slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=9341&id_menu=

 

Celem konkursu jest wsparcie wydarzeń organizowanych podczas IX edycji festiwalu INDUSTRIADA - święto Szlaku Zabytków Techniki w obiektach Szlaku Zabytków Techniki.

W konkursie zostaną wsparte wyłącznie zadania, których wydarzenia wpisują się w motyw przewodni INDUSTRIADY 2018 "Industria jest kobietą".

Termin składania ofert do 14 lutego 2018 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do 21 marca 2018 r.

Na realizację zadań w konkursie Zarząd przeznaczył 300 000 zł.

Szczegóły na stronie www.slaskie.pl

 

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs pod nazwą "Obiekt Zaprzyjaźniony Festiwalu Industriady 2018 - Święta Szlaku Zabytków Techniki".

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 21 dni od daty ogłoszenia konkursu (dla zachowania terminu decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), tj. do 30 stycznia 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie maksymalnie pięciu tzw. "obiektów zaprzyjaźnionych", które wraz z obiektami należącymi do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (SZT) uczestniczyć będą w 9. edycji Święta Szlaku - festiwalu INDUSTRIADA 2018, koordynowanego przez Województwo Śląskie, jaki zaplanowany został na dzień 9 czerwca 2018 roku.

Szczegóły na www.slaskie.pl w zakładce konkursy trwające.

 

Pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku 2018 życzy Lucyna Ekkert

 

1 grudnia 2017 r. minęły trzy lata kadencji, w której mam zaszczyt reprezentować mieszkańców powiatu tarnogórskiego, lublinieckiego, gliwickiego, Bytomia i Gliwic w Sejmiku Województwa Śląskiego.

W ciągu tych trzech lat pracowałam w Komisji Edukacji, Nauki i Kultury pełniąc funkcję przewodniczącej Komisji, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, Kapitule Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego jako wiceprzewodnicząca.

Więcej…

 

Media o I Tarnogórskiej Konferencji Antysmogowej "wysoka świadomość ≠ niska emisja", która odbyła się 26 października 2017 r. w Tarnogórskim Centrum Kultury z inicjatywy Stowarzyszenia IdeaMYasto i mojej.

Tygodnik Gwarek nr 43, 30.10.2017 r.
Art. "Konkurs na Śmierdziucha"

Dziennik Zachodni nr 44, 3.11.2017 r. Tygodnik Tarnowskie Góry
Art. "Nie naśladujmy Londynu"

 

Wg raportu Światowej Organizacji Zdrowia 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajduje się w Polsce, z czego aż kilkanaście leży w województwie śląskim. W czołówce rankingu zanieczyszczonych miast znajduje się Sucha Beskidzka, Opoczno, Wodzisław Śl. Rybnik. Najbardziej zanieczyszczonym miastem w Europie jest Żywiec. Zanieczyszczone powietrze ma niekorzystny wpływ na nasze zdrowie powodując szereg groźnych chorób, przyczynia się do przedwczesnej śmierci, skraca długość naszego życia. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań, których celem jest poprawa sytuacji; działania edukacyjne, budowanie świadomości społecznej i skłanianie do właściwych zachowań, ale także promowanie dobrych praktyk w zakresie zapobiegania niskiej emisji.

Więcej…

 

Marszałek Województwa Śląskiego przyznaje nagrody w dziedzinie kultury: artystyczne - za całokształt osiągnięć, dla młodych twórców oraz za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury. Wyróżnieniami tymi honorowane są osoby indywidualne. W każdej z kategorii mogą zostać przyznane po trzy nagrody w wysokości 5000 zł.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać osoby fizyczne, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury, uczelnie wyższe oraz dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego.

Wnioski o przyznanie wszystkich wymienionych nagród można składać:

 • drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
 • osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 • drogą elektroniczną przez stronę www.sekap.pl

do 17 listopada 2017 r. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegóły na stronie www.slaskie.pl