Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 
O zdrowiu trzeba rozmawiać
© fot. Alicja Pardej

 

"O zdrowiu trzeba rozmawiać! Budowanie nowoczesnej i przyjaznej ochrony zdrowia w Polsce"
- debata regionalna z udziałem Ministra Zdrowia, przedstawicieli władz samorządowych i placówek zdrowia

 

4 lipca 2015 r. w Gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja "O zdrowiu trzeba rozmawiać! O budowaniu nowoczesnej i przyjaznej ochrony zdrowia w Polsce".

W debacie wzięli udział: minister zdrowia Marian Zembala, wicemarszałek Aleksandra Skowronek, wojewoda Piotr Litwa, sekretarz stanu Beata Małecka-Libera, eksperci z Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele władz samorządowych i placówek zdrowia.

Przybyłych przywitała Aleksandra Skowronek wicemarszałek województwa śląskiego. "Poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu jest jednym z priorytetów rozwojowych województwa, który znajduje potwierdzenie w dokumentach strategicznych oraz dokumentach związanych z instrumentami finansowymi funduszy europejskich" - powiedziała wicemarszałek Aleksandra Skowronek. W województwie śląskim w ramach RPO WSL 2007-2013 przeznaczono prawie 150 mln zł na działania w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego oraz lokalnej infrastruktury sportowej. W obecnej perspektywie finansowej przewiduje się wsparcie 10 kluczowych inwestycji w regionie za kwotę ok. 254 mln zł.

 

Informację o warunkach, które musiała spełnić Polska, aby uruchomić środki EFSI (fundusze strukturalne) na ochronę zdrowia przedstawił Marian Zembala minister zdrowia. Najważniejszym z nich było przygotowanie dokumentu strategicznego dla ochrony zdrowia w Polsce, który obecnie posiada tytuł: Krajowe Ramy Strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.

Eksperci Departamentu Funduszy Europejskich zaprezentowali rezultaty wdrażania projektów z perspektywy 2007-2013 oraz przekazali informacje dot. nowej perspektywy 2014-2020. Projekt ustawy o zdrowiu publicznym przedstawiła Beata Małecka-Libera, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Tematy kolejnych wystąpień to : "Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego." oraz "Skoordynowanie i integracja dotychczasowych systemów wykorzystywanych przez placówki ochrony zdrowia z nowo tworzonymi systemami informatycznymi". Debatę zakończył panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości.