Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY 2016

Zarząd województwa śląskiego zaprasza osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury do składania wniosków o stypendia w dziedzinie kultury w 2016 roku do dnia 14 kwietnia 2016 roku.

 

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA WYDARZENIE MUZEALNE 2015

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Wypełnione wnioski zgłoszeniowe wraz z dokumentacją należy przesłać pocztą
lub dostarczyć w terminie do 15 kwietnia 2016 r. na adres:

Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

 

OTWARTY KONKURS NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE W 2016 PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW

Celem udzielenia dotacji jest wspieranie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mających na celu zahamowanie procesów destrukcji substancji zabytku o wyjątkowej wartości historyczne i artystycznej oraz obiektów zabytkowych wpisanych do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Nabór ofert - do 18 kwietnia 2016 r. do godz. 14:00.

Szczegóły na stronie www.slaskie.pl, w zakładce "konkursy trwające".