Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

1 grudnia minęła połowa kadencji, w której miałam zaszczyt reprezentować mieszkańców Bytomia, Gliwic, powiatu gliwickiego, lublinieckiego i tarnogórskiego w Sejmiku Województwa Śląskiego.

W ciągu minionych dwóch lat:

 • pracowałam w trzech stałych komisjach: Komisji Edukacji, Nauki i Kultury pełniąc funkcję przewodniczącej, Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, gdzie wiele uwagi poświęciliśmy sprawom i problemom istotnym dla naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem naszego okręgu. Rozpatrywaniem spraw związanych z nadawaniem "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego" zajmowałam się pracując w komisji "Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego" pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego komisji;
 • podczas 31 sesji Sejmiku podjęliśmy przeszło 500 uchwał, rezolucji, apeli i oświadczeń ważnych dla naszego regionu, m.in.: poparcie starań o wpisanie struktury kopalni rud ołowiu, srebra, cynku w Tarnowskich Górach wraz z unikatowym systemem gospodarki wodami podziemnymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO; poparcie obywatelskiego projektu zmiany ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych; poparcie utworzenia Śląskiego Centrum Onkologii w Gliwicach; przyjęcie rezolucji dotyczącej upamiętnienia 95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego; przyjęcie apelu dotyczącego powołania związku metropolitalnego na terenie województwa śląskiego; przyjęcie rezolucji dotyczącej uwzględnienia edukacji regionalnej w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego; poparcie starań załogi KWK Makoszowy w Zabrzu zmierzające do utrzymania kilku tysięcy miejsc pracy; przyjęcie rezolucji o ogłoszeniu roku 2016 Rokiem Pamięci Ofiar Pacyfikacji KWK "Wujek"; oświadczenia dotyczącego projektu zmian ustawy prawo Ochrony Środowiska, wyrażające zaniepokojenie i dezaprobatę dla planowanych zmian, które "godzą w samodzielność instytucjonalną wfośigw jako samorządowych osób prawnych" i "stanowią poważne zagrożenie dla roli wfośigw w systemie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na poziomie województwa";
 • włączyłam się do partycypacyjnego projektu "Śląskie. Tu rozmawiamy" biorąc aktywny udział w wydarzeniach organizowanych w Bytomiu i Tarnowskich Górach oraz kolejnych etapach partycypacji obywatelskiej w warsztatach eksperckich i zespołach tematycznych w obszarze kultury, rewitalizacji przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych, kompetencji zawodowych, aktywności obywatelskiej i innowacji społecznych;
 • zabiegałam, by jak najwięcej środków z budżetu województwa przeznaczono na działania w naszym okręgu;
 • w tym okresie złożyłam 8 interpelacji, które dotyczyły m.in. zmniejszenia dotacji przewidzianej na wsparcie wyposażenia jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych; umożliwienia przejazdu wyścigu Tour de Pologne zaplanowaną trasą przez Miasteczko Śląskie i Tarnowskie Góry; remontu odcinków drogi wojewódzkiej nr 906 w powiecie lublinieckim; udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach na zakup krzesełek transportowych, które zwiększą komfort transportu osób otyłych; budowy sygnalizacji świetlnej w Miasteczku Śląskim na istniejącym przejściu w ciągu DW-908 ulicy Rynek; budowy szybkiego połączenia kolejowego miast aglomeracji śląskiej z Międzynarodowym Portem Lotniczym "Katowice Pyrzowice", modernizacja linii 182; przekazania informacji dotyczącej etapu prac rewitalizacji linii 182; renegocjacji zapisów RPO WSL 2014-2020 z komisją Europejską i rozszerzenie ich o możliwość dofinansowania inwestycji w zakresie budowy bądź przebudowy dróg powiatowych;
 • w ramach ogłoszonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konsultacji publicznych projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, w którym na liście rezerwowej wśród zadań przewidzianych do realizacji w ramach programu znalazł się zapis: "Budowa obwodnicy Tarnowskich Gór", ze względu na duże znaczenie budowy tej drogi dla układu komunikacyjnego wykraczającego poza Tarnowskie Góry, skierowałam dwa wnioski:
  1. wpisanie Budowy obwodnicy Tarnowskich Gór do listy zadań podstawowych oraz
  2. wprowadzenie zapisu, że obwodnicę Tarnowskich Gór należy poprowadzić do węzła autostrady A1 w Piekarach Śląskich.
  Zwróciłam się również z prośbą do Zarządu Województwa Śląskiego o poparcie naszych starań w zakresie realizacji przedmiotowego zadania uwzględniającego powyższe wnioski;
 • zorganizowałam w Tarnowskich Górach konferencję Miasto dla Ludzi, której celem była wymiana doświadczeń samorządowców oraz działaczy społecznych z powiatu tarnogórskiego, uzupełniona opiniami społeczników największych śląskich miast - Katowic oraz Gliwic oraz próba wypracowania optymalnej drogi w zakresie współpracy z mieszkańcami regionu oraz pracującymi na ich rzecz organizacjami;
 • współpracowałam z samorządowcami gmin powiatu tarnogórskiego, z lokalnymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami.

Za dotychczasową możliwość współpracy wszystkim serdecznie dziękuję.