Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Na sesji grudniowej uchwałą sejmiku województwa śląskiego przyjęliśmy oświadczenie dotyczące projektu zmian ustawy Prawo Ochrony Środowiska, wyrażające zaniepokojenie i dezaprobatę dla planowanych zmian. Proponowane zmiany prowadzą do pozbawienia władz województwa, organizacji pozarządowych - przedstawicieli organizacji ekologicznych działających na terenie województwa oraz samorządów gospodarczych wpływu na kierunki dofinansowania przedsięwzięć ekologicznych oraz na poziom udzielanej pomocy. Zmiany w ustawie prawo ochrony środowiska dotyczące funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej prowadzą do centralizacji struktur funduszy, tj. całkowitego ich podporządkowania administracji rządowej, przejęcia pełnej kontroli nad funkcjonowaniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez administrację rządową i pozbawienie organów województwa wpływu na pracę tych funduszy. Zmiany dotyczą de facto wymiany personalnej w radach nadzorczych i zarządach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, co czyni te instytucje politycznym narzędziem rządzącym. Podobne stanowiska przyjął Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Sejmik Województwa Mazowieckiego.