Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko oraz kierując się zasadą praworządności i zasadą interesu publicznego, dzisiaj 7 kwietnia 2017 r. na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego podjęliśmy jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Według Europejskiej Agencji Środowiska EEA Polska jest w czołówce krajów UE zanieczyszczonych benzo(a) pirenem, pyłami PM2,5 i PM10. Coroczne oceny jakości powietrza na terenie województwa śląskiego wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wskazują na bardzo zły stan jakości powietrza w województwie ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Alarmują organizacje pozarządowe, lekarze. Podjęcia działań zmierzających do uzyskania jak najczystszego powietrza było konieczne.

Szczegóły na www.slaskie.pl