Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

1 grudnia 2017 r. minęły trzy lata kadencji, w której mam zaszczyt reprezentować mieszkańców powiatu tarnogórskiego, lublinieckiego, gliwickiego, Bytomia i Gliwic w Sejmiku Województwa Śląskiego.

W ciągu tych trzech lat pracowałam w Komisji Edukacji, Nauki i Kultury pełniąc funkcję przewodniczącej Komisji, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, Kapitule Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego jako wiceprzewodnicząca.

Brałam udział w pracach komisji opiniujących wnioski o:

 • przyznanie stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015do czerwca 2018;
 • przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury;
 • przyznanie Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa oraz Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury;
 • komisji rozpatrującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.

Jestem wiceprzewodniczącą Rady Społecznej Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. E. Cyrana w Lublińcu oraz członkiem Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie.

Brałam czynny udział w pracach Zespołu powołanego Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego, którego zadaniem było przygotowanie regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego zgłaszając szereg uwag i propozycji m.in. dając możliwość zgłaszania kandydatów na radnych do Sejmiku przez reprezentacyjne ciała konsultacyjne młodzieży działające w charakterze młodzieżowej rady uznane przez samorząd powiatu.

Zaprosiłam Powiatową Reprezentację Młodzieży do Sali Sejmu Śląskiego. Miałam przyjemność poprowadzić lekcję historii z uczniami tarnogórskich szkół ponadgimnazjalnych, która została zorganizowana z okazji 95. rocznicy pierwszych wyborów i pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego. Młodzież miała okazję obejrzeć piękną Salę Sejmu Śląskiego, zająć miejsca w historycznych ławach poselskich, a także zwiedzić historyczny budynek.

 

Włączyłam się do partycypacyjnego projektu "Śląskie. Tu rozmawiamy" biorąc aktywny udział w wydarzeniach organizowanych w Bytomiu i Tarnowskich Górach oraz kolejnych etapach partycypacji obywatelskiej w warsztatach eksperckich i zespołach tematycznych w obszarze kultury, rewitalizacji przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych, kompetencji zawodowych, aktywności obywatelskiej i innowacji społecznych.

W ramach ogłoszonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konsultacji publicznych projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, w którym na liście rezerwowej wśród zadań przewidzianych do realizacji w ramach programu znalazł się zapis: "Budowa obwodnicy Tarnowskich Gór", ze względu na duże znaczenie budowy tej drogi dla układu komunikacyjnego wykraczającego poza Tarnowskie Góry skierowałam dwa wnioski:

 1. wpisanie Budowy obwodnicy Tarnowskich Gór do listy zadań podstawowych oraz
 2. wprowadzenie zapisu, że obwodnicę Tarnowskich Gór należy poprowadzić do węzła autostrady A1 w Piekarach Śląskich;

 

W latach 2014-2017 złożyłam 9 interpelacji, które dotyczyły m.in.:

 • zmniejszenia dotacji przewidzianej na wsparcie wyposażenia jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych w ramach RPOWSL;
 • umożliwienia przejazdu wyścigu Tour de Pologne w 2015 roku zaplanowaną trasą przez Miasteczko Śląskie i Tarnowskie Góry (w związku z trwającym remontem dróg na trasie wyścigu wnioskowałam o podjęcie rozmów przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z wykonawcą, by ustalić prace w sposób umożliwiający przejazd wyścigu) - załatwione pozytywnie;
 • remontu odcinków drogi wojewódzkiej nr 906 w powiecie lublinieckim - w 2015/2016 wykonano remont Dw 906 na części odcinka drogi stanowiącego największe zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego;
 • udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach na zakup krzesełek transportowych, które zwiększą komfort transportu osób otyłych - zakupiono w 2016 r. krzesełka na kwotę 150 tys. zł;
 • budowy sygnalizacji świetlnej w Miasteczku Śląskim na istniejącym przejściu w ciągu DW-908 ulicy Rynek - 1 grudnia 2016r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego, oznakowanego przejścia dla pieszych, z sygnalizacją świetlną. Całość inwestycji to ponad 400 tys. złotych, z czego ok. 40% pochodzi z budżetu Miasteczka Śląskiego, pozostałe z budżetu województwa śląskiego;
 • budowy szybkiego połączenia kolejowego miast aglomeracji śląskiej z Międzynarodowym Portem Lotniczym "Katowice Pyrzowice", modernizacja linii 182;
 • przekazania informacji dotyczącej etapu prac rewitalizacji linii 182 - Inwestycja powinna zakończyć się w 2022-2023 r. i zamknąć się kwotą około 450 mln zł;
 • renegocjacji zapisów RPO WSL 2014-2020 z komisją Europejską i rozszerzenie ich o możliwość dofinansowania inwestycji w zakresie budowy bądź przebudowy dróg powiatowych - zorganizowałam spotkanie Przewodniczącego Rady powiatu Tarnogórskiego z Marszałkiem Województwa Śląskiego, a także spotkanie Marszałka Województwa Śląskiego ze starostami województwa śląskiego tej sprawie - konwent powiatów śląskich odbył się 9 marca br. w Koszęcinie siedzibie zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk";
 • stworzenia w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI) RPOWSL na lata 2014-2020 zakładki informującej o danych kontaktowych osób zaangażowanych realizację projektu ze strony urzędu marszałkowskiego, w tym przede wszystkim wskazanie opiekuna projektu - nastąpiła rozbudowa LSI wraz z dodatkowymi udogodnieniami.

W 2016 r. w Tarnowskich Górach byłam współorganizatorem konferencji Miasto dla Ludzi, której celem była wymiana doświadczeń samorządowców oraz działaczy społecznych z powiatu tarnogórskiego, uzupełniona opiniami społeczników największych śląskich miast - Katowic oraz Gliwic oraz próba wypracowania optymalnej drogi w zakresie współpracy z mieszkańcami regionu oraz pracującymi na ich rzecz organizacjami oraz w 2017r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Idea Myasto zorganizowaliśmy I Tarnogórską Konferencję Antysmogową "wysoka świadomość ≠ niska emisja". Celem wydarzenia było propagowanie wiedzy dotyczącej zagrożeń jakie wiążą się z tzw. niską emisją, promowanie rozwiązań, które w swoich założeniach mają zarówno krótkofalowo jak i długoterminowo ograniczyć występowanie smogu na terenie powiatu tarnogórskiego oraz śląska, a także uzyskanie informacji dotyczącej możliwości pozyskania środków na finansowanie zadań związanych z ograniczaniem niskiej emisji.

Współpracowałam z samorządowcami gmin powiatu tarnogórskiego, z lokalnymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami.

 

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego, jako organu uchwałodawczego przede wszystkim podejmują decyzje dotyczące funkcjonowania i rozwoju naszego regionu. W ciągu tych trzech lat wspólnie z Haliną Biedą, Markiem Gzikiem wiele uwagi poświęciliśmy sprawom i problemom istotnym dla naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem naszego okręgu;

 • pracowaliśmy w Komisjach Edukacji, Nauki i Kultury, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, Budżetu, Skarbu i Finansów, Gospodarki i Innowacji., Kapitule Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego;
 • obradowaliśmy na 46 sesjach Sejmiku;
 • podjęliśmy blisko 712 uchwał, rezolucji, apeli i oświadczeń ważnych dla naszego regionu, m.in.:
  poparcie starań o wpisanie struktury kopalni rud ołowiu, srebra, cynku w Tarnowskich Górach wraz z unikatowym systemem gospodarki wodami podziemnymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO; poparcie obywatelskiego projektu zmiany ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych; poparcie utworzenia Śląskiego Centrum Onkologii w Gliwicach; przyjęcie rezolucji dotyczącej upamiętnienia 95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego; przyjęcie apelu dotyczącego powołania związku metropolitalnego na terenie województwa śląskiego; przyjęcie rezolucji dotyczącej uwzględnienia edukacji regionalnej w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego; poparcie starań załogi KWK Makoszowy w Zabrzu zmierzające do utrzymania kilku tysięcy miejsc pracy; przyjęcie rezolucji o ogłoszeniu roku 2016 Rokiem Pamięci Ofiar Pacyfikacji KWK "Wujek"; przyjęcie rezolucji skierowanej do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uniknięcia niekorzystnych zmian w strukturze finansowania samorządów; podjęliśmy uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. uchwałę antysmogową; przyjęliśmy stanowisko w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego; podjęliśmy uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim; wyraziliśmy poparcie dla Karty Samorządności przyjętej w trakcie obrad Forum Samorządowego w Warszawie w dniu 16 marca br. oraz poparliśmy apel przedstawicieli środowisk samorządowych dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce; przyjęliśmy rezolucję dotyczącą 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej; podjęliśmy uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej upamiętnienia 95. Rocznicy pierwszych wyborów i pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego oraz w sprawie przekazania dawnego gmachu Sejmu Śląskiego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Województwu Śląskiemu;
 • zabiegaliśmy, by jak najwięcej środków z budżetu województwa przeznaczono na działania w naszym okręgu; z wydatkowanych przeszło 230 mln złotych środki zostały przeznaczone m.in.: na :
  • termomodernizację obiektu Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach ok. 2mln zł;
  • rozbudowę Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach - budowa nowego pawilonu oddziałów rehabilitacji kardiologicznej w SP ZOZ "Repty" ok. 16 mln zł z budżetu województwa śląskiego;
  • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego "Repty" GCR - 345 000,00 zł;
  • modernizację budynku i zakup sprzętu, aparatury medycznej dla Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu w Szpitalu, zakup sprzętu medycznego na potrzeby wyposażenia Sali Intensywnej Opieki Noworodka Oddziału Noworodków Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej nr 2 w Bytomiu - ponad 10 mln zł;
  • zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu - ponad 5 mln zł,

  • zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga przeznaczono 700 000,00 zł;
  • ochronę i utrzymanie Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach - ok. 7 000 zł;
  • opracowanie dokumentacji zadania "Przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery Śląskiej w Bytomiu - 500 000,00 zł;

  • regulację cieku Stoła - odcinkowo g. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie - "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do cieku Stoła - odcinkowo g. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie" - ok. 200 000,00 zł (całość zadania przeszło 3 mln zł);

  • modernizację kotłowni głównej w Zespole pałacowo-parkowym w Koszęcinie - 1,4 mln zł;

  • posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu - ok. 2,5 mln zł;

  • inwestycje drogowe - ok. 100 mln zł

 • w latach 2016-2017 przeznaczyliśmy 6 mln zł celem udzielenia pomocy finansowej dla gmin województwa śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w województwie śląskim. Dofinansowanie dostały m.in. gminy: w 2016 roku Tworóg i Miasteczko Śląskie po 200 000,00 zł Z budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok pomoc finansową otrzymały gminy: Bytom, Krupski Młyn, Zbrosławice i Kochanowice po 150 000,00 zł;
 • w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego stowarzyszenia powiatu tarnogórskiego, gliwickiego, lublinieckiego, Bytomia i Gliwic m..in. w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, upowszechniania dziedzictwa przemysłowego, wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki, dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego otrzymały przeszło 840 000,00 zł;
 • w ramach otwartego konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w latach 2015-2017 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego wsparto projekty zgłoszone w naszym okręgu na kwotę ok. 390 000,00 zł;

Za dotychczasową możliwość współpracy wszystkim serdecznie dziękuję.